privacybeleid

De Enkhuizer Harddraverijvereniging, gevestigd Sijbrandsplein 3 te 1601 NG Enkhuizen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40624609, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@enkhuizerharddraverij.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

DoelWelke persoonsgegevens/bedrijfsgegevensGrondslagBewaartermijnOntvangers
Onderzoeken of u lid kan worden. En bij bestaand lidmaatschap het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst.
 • Lidnummer
 • Voor- en achternaam
 • Adres gegevens (Adres, Postcode en Woonplaats)
 • e-mail adres
 • Geboortedatum van hoofdinschrijver
 • Bankrekeningnummer (IBAN nummer)
Uitvoering van de overeenkomstIndien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden
 • n.v.t.
Administratie
 • Lidnummer
 • Voor- en achternaam
 • Adres gegevens (Adres, Postcode en Woonplaats)
 • e-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum van hoofdinschrijver en eventueel een tweede lid
 • Bankrekeningnummer (IBAN nummer)
 • Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
 • Boekhouder
 • Accountant
 • Belastingdienst
Versturen digitale berichten, waaronder mededeling contributiebetaling, uitnodiging voor vergaderingen en bijeenkomsten, mededelingen over gewonnen prijzen
 • Voor- en achternaam
 • e-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum van hoofdinschrijver en eventueel een tweede lid
 • Tenzij anders aangegeven
Uitvoering van de overeenkomstZolang als men als lid aangemeld is.
 • Leden
 • Accountant
 • Belastingdienst
Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.
 • Voor- en achternaam
 • e-mail adres
ToestemmingZolang als men aangemeld is.
 • Leden
 • Sponsoren
 • Andere verenigingen
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.
 • Voor- en achternaam
 • Adres gegevens (Adres, Postcode en Woonplaats)
 • e-mail adres
 • Telefoonnummer
ToestemmingZolang als de toestemming niet is ingetrokken.
 • n.v.t.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
De gegevens, die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onderstaande doeleinden:

 • Het verzorgen van de financiële administratie waaronder inning van contributie en lotenverkoop
 • Het verzorgen van uitnodigingen en mededelingen
 • Het verzorgen van lidmaatschapskaarten waarop vermeld lidnummer, naam, adres, postcode en woonplaats.
 • Het verzorgen van acceptgirokaarten waarop vermeld lidnummer, naam, adres, postcode, woonplaats en IBAN/BIC nummer.
 • Wij geven nooit persoonsgegevens aan andere partijen, waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin de nodige afspraken ter beveiliging van uw persoonsgegevens.
 • Slechts, indien wettelijk verplicht en toegestaan zullen wij uw gegevens aan die instanties verstrekken, die daartoe bevoegd zijn. Bijvoorbeeld politie, belastingdienst.

Verwerking van persoonsgegevens van derden, die geen lid zijn van de Vereniging
Onder deze groep wordt verstaan:

 • Sponsoren
 • Leveranciers
 • Bedrijven, waarmee de vereniging afspraken heeft gemaakt dan wel contracten heeft afgesloten inzake dienstverlening in de ruimste zin des woords.
 • De persoonsgegevens van deze groep worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen: Administratieve doeleinden.
 • Communicatie over de dienstverlening en verzending van uitnodigingen.
 • Het uitvoering geven aan een gemaakte afspraak of afgesloten contract.

Bewaartermijn:
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De afgesloten overeenkomst dan wel de gemaakte afspraak.

De Vereniging kan de volgende persoonsgegevens van u vragen (eventueel voor beide leden):

 • Voor- en achternaam
 • Adres gegevens (Adres, Postcode en Woonplaats)
 • e-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum van hoofdinschrijver
 • Bankrekeningnummer (IBAN nummer)
 • AVG Toestemmingsverklaring (digitaal getekend).


Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens worden verwijderd, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:
via e-mail info@enkhuizerharddraverij.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contactformulier


Uw vraag